چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مزایده ها و مناقصه ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
1396.3299 ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3295 ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3306 ۲۱ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.3300 ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3288 ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3279 ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3294 ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3289 ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3334 ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تحصیل اراضی
1396.3324 ۸ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3353 ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3341 ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3310 ۲۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3307 ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تملک
1396.3316 ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3313 ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3277 ۲۵ آبان ۱۳۹۶ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تحصیل اراضی
1396.3281 ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3282 ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3206 ۳ آبان ۱۳۹۶ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه