سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مزایده ها و مناقصه ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
1396.1453 ۱ مرداد ۱۳۹۶ ۵ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1455 ۱ مرداد ۱۳۹۶ ۵ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1452 ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۴ تیر ۱۳۹۶ فراخوان
1396.1451 ۲۱ تیر ۱۳۹۶ ۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1442 ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1454 ۲۱ تیر ۱۳۹۶ ۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1458 ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1457 ۱۴ تیر ۱۳۹۶ ۴ تیر ۱۳۹۶ مزایده
1396.1423 ۱۷ تیر ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1422 ۱۴ تیر ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1425 ۳۱ تیر ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ ارزیابی
1396.1424 ۷ مرداد ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1356 ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1346 ۱۹ تیر ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1421 ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1416 ۴ مرداد ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1446 ۲۲ تیر ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1444 ۲۲ تیر ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.1423 ۱۷ تیر ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1449 ۴ مرداد ۱۳۹۶ ۳ تیر ۱۳۹۶ ارزیابی