جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مزایده ها و مناقصه ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
1396.2300 ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2293 ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2312 ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2302 ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2261 ۸ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2265 ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2260 ۸ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2230 ۱ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2258 ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2257 ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2272 ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2269 ۷ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2266 ۴ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2267 ۲ شهریور ۱۳۹۶ ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2221 ۵ شهریور ۱۳۹۶ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2224 ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.2235 ۵ شهریور ۱۳۹۶ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2216 ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2217 ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2220 ۵ شهریور ۱۳۹۶ ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه