دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

ادامه تزریق گاز به شبکه گازرسانی مناطق زلزله زده غرب کشور

(چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶) ۲۱:۰۲

تزریق گاز به شبکه گازرسانی مناطق زلزله زده غرب کشور با رعایت تمام نکات ایمنی ادامه دارد.