دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری

عملیات مهار آتش‌سوزی چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید

(شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶) ۱۴:۲۷

شانا _ گروه عکس: تلاش‌های بی‌وقفه مهار گران برای کنترل فوران و مهار آتش‌ چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید ادامه دارد.

مهار اتش چاه رگ سفید 34
مهار اتش چاه رگ سفید 33
 
مهار اتش چاه رگ سفید 31
 
مهار اتش چاه رگ سفید 29
مهار اتش چاه رگ سفید 28
مهار اتش چاه رگ سفید 26

مهار اتش چاه رگ سفید 20
مهار اتش چاه رگ سفید 19

مهار اتش چاه رگ سفید 17
مهار اتش چاه رگ سفید 16
مهار اتش چاه رگ سفید 15
مهار اتش چاه رگ سفید 14
مهار اتش چاه رگ سفید 13
مهار اتش چاه رگ سفید 12

مهار اتش چاه رگ سفید 10
مهار اتش چاه رگ سفید 9
مهار اتش چاه رگ سفید 7


مهار اتش چاه رگ سفید 4
مهار اتش چاه رگ سفید 3
مهار اتش چاه رگ سفید 2
مهار اتش چاه رگ سفید 1

مهار اتش چاه رگ سفید 25
مهار اتش چاه رگ سفید 24
مهار اتش چاه رگ سفید 23

مهار اتش چاه رگ سفید 22