دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت

(پنج شنبه ۹ آذر ۱۳۹۶) ۲۰:۰۷

شانا _ گروه عکس: نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت، امروز (پنجشنبه، نهم آذرماه) با حضور جمعی از مدیران صنعت نفت و فرهیختگان حوزوی از سراسر کشور در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.

نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 28
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 27
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 26
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 25
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 24
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 23
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 22
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 21
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 20
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 19
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 18
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 17
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 16
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 15
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 14
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 13
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 12
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 11
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 10
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 9
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 8
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 7
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 6
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 5
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 4
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 3
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 2
نخستین همایش آشنایی فرهیختگان حوزوی با صنعت نفت 1