چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز‌ جنوب پس از مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ‌سفید

(چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶) ۱۰:۱۰

صحبت‌های بیژن عالی‌پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز‌ جنوب پس از مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ‌سفید