شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

ناب‌ترین تصویر از لحظه خاموشی اژدهای رگ‌سفید

(چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶) ۱۱:۳۴

ناب‌ترین تصویر از لحظه خاموشی اژدهای رگ‌سفید؛ از سجده شکر عالی‌پور تا سپهری بر شانه‌های حفار مردان