چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

رگ خواب رگ سفید در دست نفتی ها

(چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶) ۱۴:۳۰

مهار فوران چاه 147 رگ سفید در قاب تصویر