جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه / مزایده

عنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1396.1447 ۱ تیر ۱۳۹۶ ۳۱ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1428 ۱ تیر ۱۳۹۶ ۳۱ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1419 ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۷ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1391 ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1409 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۷ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1408 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۷ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1403 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1400 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۲۵ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1390 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۹ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1382 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1377 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1376 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1374 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.1373 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱ تیر ۱۳۹۶ فراخوان
1396.1369 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1364 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۶ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1361 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰ تیر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.1360 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۰ تیر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.1359 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1358 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۷ تیر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.1340 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۷ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.1271 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ تملک
1396.1270 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ تملک
1396.1265 ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ تملک
1396.1402 ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ ۱۳ تیر ۱۳۹۶ مناقصه