دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه / مزایده شماره تماس: ۶۱۶۲۶۰۷۴ - ۶۱۶۲۶۰۹۹

عنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1396.2981 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۳ مهر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.2970 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2968 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.2967 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۲ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2966 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ارزیابی
1396.2959 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2956 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2948 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.2945 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.2933 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2932 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۶ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2930 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۲ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2928 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۵ مهر ۱۳۹۶ مزایده
1396.2891 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۸ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2882 ۳ مهر ۱۳۹۶ ۱۴ مهر ۱۳۹۶ فراخوان
1396.2941 ۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۲ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2938 ۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۲ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2935 ۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2929 ۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۲ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2915 ۲ مهر ۱۳۹۶ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.2914 ۲ مهر ۱۳۹۶ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.2920 ۱ مهر ۱۳۹۶ ۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2921 ۱ مهر ۱۳۹۶ ۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2920 ۱ مهر ۱۳۹۶ ۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.2919 ۱ مهر ۱۳۹۶ ۵ مهر ۱۳۹۶ مناقصه