جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه / مزایده شماره تماس: ۶۱۶۲۶۰۷۴ - ۶۱۶۲۶۰۹۹

عنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1396.4937 ۲۸ دی ۱۳۹۶ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.4946 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۳۰ دی ۱۳۹۶ تملک
1396.4945 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۳۰ دی ۱۳۹۶ تملک
1396.4941 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4939 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.4917 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.4912 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.4910 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4909 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۲ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4873 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.4870 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ مزایده
1396.4860 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4859 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4856 ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4938 ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4897 ۲۵ دی ۱۳۹۶ ۳۰ دی ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4911 ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۳ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4906 ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۴ بهمن ۱۳۹۶ ارزیابی
1396.4905 ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۴ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان
1396.4898 ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۲ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4892 ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4891 ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4890 ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۸ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
1396.4880 ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۹ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان
1396.4879 ۲۶ دی ۱۳۹۶ ۹ بهمن ۱۳۹۶ فراخوان