چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه / مزایده شماره تماس: ۶۱۶۲۶۰۷۴ - ۶۱۶۲۶۰۹۹

عنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1396.3353 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3341 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3334 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تحصیل اراضی
1396.3324 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۸ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3316 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3313 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۲۹ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3310 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۲۰ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3307 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۰ آبان ۱۳۹۶ تملک
1396.3306 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۲۱ آبان ۱۳۹۶ تجدید مناقصه
1396.3300 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3299 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3295 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3294 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3289 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۵ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3288 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۵ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3279 ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3338 ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3336 ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3329 ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3311 ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۶ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3308 ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۳ آبان ۱۳۹۶ مزایده
1396.3283 ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۸ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3282 ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3281 ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۲۹ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
1396.3277 ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ تحصیل اراضی