شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 1- 9640001 (خرید 440 تن کاتالیست برای واحد های بازیافت گوگرد)

مناقصه

1396.4640

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد