شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 9640112 (خرید 70 تن سیلیکاژل)

مناقصه

1396.4642

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد