چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 9640055 (خرید مقدار 270 تن کربن فعال (تولید داخل کشور))

مناقصه

1396.4643

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد