شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات مورد نیاز امورمستغلات، امور ورزش، خدمات نظارتی و نگهداری فضای سبز و تنظیفات در منطقه عملیاتی نار و کنگان

مناقصه

1396.4647

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگاززاگرس جنوبی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.