شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

ایمن سازی خطوط لوله حوزه استحفاظی مرکز بهره برداری بیجار

مناقصه

1396.4354

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه هفت عملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.