دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب چهار دستگاه پله برقی ساختمان شماره 31 به شماره 32-96

مناقصه

1396.4776

شرکت ملی نفت ایران / واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران