دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات ناجیان غریق در مجموعه های ورزشی آموزشی شرکت ملی نفت ایران به شماره 08-96

مناقصه

1396.4787

شرکت ملی نفت ایران / واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران