دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

خرید 8 عدد بال ولو کلاس 300 در سایزهای مختلف

مناقصه

1396.4800

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران