دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مربوط به خدمات ادوات حفاظت تنفسی

مناقصه

1396.4801

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران