دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 417 احداث 7748 متر خط لوله

مناقصه

1396.4813

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب