دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

تأمین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار واجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی ، نگهداری و مقاوم سازی تأسیسات گازرسانی شهرستان آبیک به شماره مناقصه 18-96

تجدید مناقصه

1396.4799

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قزوین

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.