دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

فروش پانزده دستگاه خودرو و ماشین آلات مازاد به شماره مزایده 02-96

مزایده

1396.4817

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قزوین

عنوان اندازه (KB)
آگهی - نوبت دوم 193.62 bc42db75-19a1-412c-99c0-f1ea24a6664e.jpg
آگهی - نوبت اول 545.96 c5bc61d5-4776-4a85-81af-1348a9998d58.jpg