دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اساسی اسکله غربی ( آذرپاد) در جزیره خارگ به روش PC و به صورت یک مرحله ای آگهی تجدید مناقصه م.ع.پ/95/003

تجدید مناقصه

1396.4858

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران