دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

خرید قطعات یدکی بازوهای بارگیری نفت خامFMC »MARINE LOADING ARMS» تجدید مناقصه شماره MM/05/96

تجدید مناقصه

1396.4864

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران