چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید شیر دروازه ای

مناقصه

1396.5289

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران