دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

152 کیلومتر شبکه فاریاب

مناقصه

1396.5291

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.