چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

آکهی مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت دو

مناقصه

1396.5296

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.