چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت یک

مناقصه

1396.5302

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.