دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه خدنمات ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت (5)پتروشیمی ها

مناقصه

1396.5306

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس