چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

واگذاری خدمات عمومی پشتیبانی و عملیاتی منطقه بوشهر و نواحی تابعه

تجدید مناقصه

1396.5313

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه بوشهر