شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

36کیلومتر خط تغذیه فاریاب

مناقصه

1396.5287

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.