چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

فروش میزان 10010 تن کود گوگرد بنتونیتی ضایعاتی

اطلاعیه

1396.5316

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.