چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات پشتیبانی عمومی در اداره مرکزی و ادارات تابعه شرکت گاز استان (مناقصه عمومی )

مناقصه

1396.5320

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.