شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور انبار نفت شهید صدوقی یزد

تجدید مناقصه

1396.5340

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.