شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

تجدید آگهی توسعه شبکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی قوچان

ارزیابی

1396.5310

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.