چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) شماره م م ن/059 /96 مربوط به خدمات تامین ، نگهداری ، حمل و نقل ، طراحی و مهندسی سیمان حفاری

مناقصه

1396.5311

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران