شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) شماره م م ن/061 /96 مربوط به پروژه طراحی، تهیه،نصب و راه اندازی تلمبه های درون چاهی 5حلقه چاه میدان آبان(به صورت EPC)

مناقصه

1396.5319

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران