چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

اگهی 96.91 خرید ساخت نصب وراه انداری ایستگاههای تقلیل فشار خط 56 اینچ

مناقصه

1396.5321

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خوزستان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.