چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله ای) مناقصه شماره م م ن/062 /96 مربوط به پروژه طراحی، تهیه،نصب و راه اندازی تلمبه های درون چاهی 7حلقه چاه میدان پایدارغرب (به صورت EPC)

مناقصه

1396.5325

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران