چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره م م ن/ 068 /96 مربوط به پروژه تکمیل جاده دسترسی تفکیک گر میدان نفتی دانان (به صورت C)

مناقصه

1396.5327

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران