دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تحریریه شانا

مدیر مسئول: کسری نوری (مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت)

سردبیر: جعفر پورفرجودی

          تحریریه:

                                                 - امیر دشتی
                                                    - رویا خالقی
                                                    - سمانه بیدمشک
                                                    - هانیه موحد
                                                    -  یحیی احمدی
                                                    - سیدمجتبی جلالی پروین
                                                    - عباس حاجی هاشمی

 

             گروه عکس:

                                                   - سیدحسن حسینی
                                                   - نرگس مختار
                                                   - مجتبی محمدقلی
                                                   - رضا رستمی


         ارتباطات و هماهنگی:

                                       - الهام اسماعیلی