دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مزایده ها و مناقصه ها

عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ درج آگهی در روزنامهنوع
1397.320 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.321 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.322 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.267 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ فراخوان
1397.301 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ فراخوان
1397.316 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.323 ۳ خرداد ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مزایده
1397.333 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.336 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.353 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.327 ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.330 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.331 ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.293 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.308 ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.292 ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.285 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.276 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.325 ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه
1397.326 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناقصه