یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تحریریه شانا

مدیر مسئول: کسری نوری (مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت)

سردبیر ارشد رسانه های روابط عمومی وزارت نفت: پرستو یونچی

          تحریریه:

                                                      - امیر دشتی
                                                    - رویا خالقی
                                                    - سمانه بیدمشک
                                                    - هانیه موحد
                                                    - یحیی احمدی
                                                    - سیدمجتبی جلالی پروین
                                                    - عباس حاجی هاشمی                                                 
                                                    - راحله صفیری                                         
                                                    - هدیه کرمانی
                                                    - فاطمه شعبانی      
                                                    - داوود رمضانی                                         

 

             گروه عکس:

                                                   - سیدحسن حسینی
                                                   - مجتبی محمدقلی
                                                   - رضا رستمی


         ارتباطات و هماهنگی:

                                                           - معصومه هاشمی