دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

(چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷) ۱۰:۵۵

شانا _ گروه عکس: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس یکی از مناطق دوازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است که در سال 1393 فعالیت خود را در مرکز استان هرمزگان آغاز کرده است. این شرکت با بیشترین حجم انتقال فرآورده‌های نفتی نقش بسیار موثری در تامین انرژی کشور به‌عهده دارد.

بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 3

بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 2
بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 1

بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 15

بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 10
بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 5
بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 4

بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 14

بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 9
بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 8
بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 7
بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 6

بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 13

بازدید از منطقه خلیج فارس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 12