پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه

(چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷) ۱۱:۳۸

شانا _ گروه عکس: خطوط لوله و مخابرات نفت تهران با 6 خط ورودی و 13 خط خروجی، بزرگ‌ترین ترمینال نفتی کشور و خاورمیانه است که انتقال سالانه 45 میلیارد لیتر نفت و انواع فرآورده به نیمه شمالی کشور را به‌عهده دارد.

خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 30
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 29
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 28
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 27
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 26
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 25
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 24
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 23
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 22
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 21
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 20
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 19
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 18
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 17
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 16
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 15
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 14
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 13
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 12
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 11
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 10
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 9
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 8
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 7
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 6
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 5
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 4
اتاق کنترل خطوط لوله و مخابرات نفت تهران

خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 3
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه
آزمایشگاه خطوط لوله و مخابرات نفت تهران

خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 2
خطوط لوله و مخابرات نفت تهران، بزرگترین ترمینال نفتی خاورمیانه 1