چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه / مزایده شماره تماس: ۶۱۶۲۶۰۷۴ - ۶۱۶۲۶۰۹۹

عنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1397.874 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.819 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.851 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.812 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.771 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.849 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.844 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.859 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۳ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.831 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.790 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ اصلاحیه
1397.843 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۷ خرداد ۱۳۹۷ مزایده
1397.833 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.832 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.817 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.815 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.855 ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۷ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.807 ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.801 ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۲ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
1397.797 ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.787 ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.756 ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ فراخوان
1397.829 ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۷ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.785 ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.754 ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ فراخوان
1397.689 ۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه