چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه / مزایده شماره تماس: ۶۱۶۲۶۰۷۴ - ۶۱۶۲۶۰۹۹

عنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1397.2295 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2248 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.2194 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۸ مهر ۱۳۹۷ تملک
1397.2274 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2305 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۵ شهریور ۱۳۹۷ اصلاحیه
1397.2273 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2302 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۳ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2267 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2311 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۹ شهریور ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.2272 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2244 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2195 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۸ مهر ۱۳۹۷ تملک
1397.2259 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2258 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2196 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۳ شهریور ۱۳۹۷ مزایده
1397.2292 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2291 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2299 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2298 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۵ شهریور ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.2293 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2264 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2301 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2303 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۳ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2279 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه
1397.2294 ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ مناقصه