دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه / مزایده شماره تماس: ۶۱۶۲۶۰۷۴ - ۶۱۶۲۶۰۹۹

عنوانشمارهتاریخ درج آگهی در روزنامهتاریخ پایاننوعوضعیت
1397.3444 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۹ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3443 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲ آبان ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.3439 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3438 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3437 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3430 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3423 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3415 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3410 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۷ آبان ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.3389 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.3367 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ تملک
1397.3366 ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ تملک
1397.3425 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۶ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3419 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ارزیابی
1397.3418 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ارزیابی
1397.3405 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3404 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۹ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3394 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3393 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3392 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۷ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3391 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۷ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3390 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۷ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3386 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۷ آبان ۱۳۹۷ تجدید مناقصه
1397.3370 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۵ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
1397.3326 ۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ تجدید مناقصه