چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

نوسازی و تعویض سیستم آتش نشانی سکوی رسالت (R1) منطقه لاوان

مناقصه

1396.4633

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.