شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

CONTACTOR / MOTOR STARTER "ABB"

مناقصه

1396.4656

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.