چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات منازل سازمانی بهارستان و مشعل گرگان

مناقصه

1396.4775

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه نه عملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.