چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

EMC SAB STORAGE VNX5800 مربوط به آگهی 047/ت ک آج/96

مناقصه

1396.4847

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.