پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 205 خرید دستگاه HOT TAP

مناقصه

1397.603

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.