پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

'گازرسانی به حفره های خالی در پارس آباد

مناقصه

1397.652

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان اردبیل

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.